Forssan seudulla keväällä 2011 käynnistyneen EAKR-hankkeena toteutettavan pohjavesialueiden selvityshankkeen maastotöitä jatketaan loppuvuoden 2012 aikana Forssan Vieremän pohjavesialueella. Alueella tehdään pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys. Työt alkavat viikolla 43 ja päättyvät vuoden loppuun mennessä.

Selvitysalue käsittää Vieremänharjun alueen Ojalanmäen länsipuolelta Kaukjärven lounaisosaan ulottuvalta osalta. Alueella tehdään painovoimamittauksia ja asennetaan yksi uusi pohjaveden havaintoputki sekä mitataan pohjaveden pinnankorkeuksia olemassa olevista havaintoputkista.

Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Tutkimuksia tehdään taajama-alueella, joten mittausryhmä tulee liikkumaan myös asutuksen keskellä. Mittaus tapahtuu luontoa vahingoittamatta, eikä siitä jää pysyviä jälkiä maastoon. Kaikki tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa maanomistajille ja ympäristölle.

Selvitysten tavoitteena on saada lisätietoa pohjavesialueen geologisesta rakenteesta, kalliopinnan korkeudesta ja pohjaveden virtausta rajoittavista kalliokynnyksistä, pohjaveden pinnankorkeudesta ja virtaussuunnista, maaperän rakenteesta ja kerrospaksuuksista. Tuloksia käytetään jatkossa mm. Forssan vedenhankinnan turvaamiseen, pohjaveden suojeluun ja pohjavesialueen rajauksen tarkistamiseen.

Selvitysten koordinoinnista vastaa Hämeen ELY-keskus. Painovoimamittaukset ja geologisen rakenneselvityksen toteuttaa Geologian tutkimuskeskus. Hanke tehdään yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen, Forssan vesihuoltoliikelaitoksen sekä Jokioisten ja Humppilan kuntien kanssa.

Lisätietoja

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 230
Geologi Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, p. 050 349 314