Puhdistusprosessi

Tulopumppaus

Laitokselle tulevat jätevedet kahden pääpumppaamon kautta esikäsittelyyn.


Välppäys

Tulevan jäteveden sisältämä karkein kiintoaines erotetaan kahdella porrasvälpällä, joiden säleväli on 3 mm. Välpe siirretään ruuvikuljettimella välpelavalle. Puristettua välpettä syntyy noin 25 t vuodessa. Erotettu välpe kuljetetaan Lounais-Hämeen jätehuollon jätteenkäsittelyalueelle. Puhdistamolle tuotavat sako- ja umpikaivolietteet johdetaan välppien läpi.


Hiekanerotus

Välppäystä seuraa hiekanerotus, jossa altaan pohjalle laskeutunut hiekka-vesi-seos pumpataan hiekkapesurin kautta hiekkalavalle. Erottunut vesi johdetaan takaisin prosessiin ja hiekkalavalla oleva hiekka tyhjennetään muutaman kerran vuodessa Lounais-Hämeen jätehuollon jätteenkäsittelyalueelle.


Esiselkeytys

Esiselkeytyksen yhteydessä on rasvan- ja öljynerotuskaivo. Esiselkeytysallas on jaettu neljään lohkoon. Esiselkeytyksessä jätevedestä poistetaan liete, joka menee sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen ja mädätykseen. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan keskellä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen pumppaamalla sakeuttamoon. Selkeytyksen saostuskemikaalina käytetään PIX-105:ta (ferrisulfaatti).  Esiselkeytetty vesi pumpataan ilmastusaltaisiin.


Ilmastusaltaat

Jätevesi johdetaan kuuteen ilmastusaltaaseen. Ilmastusaltaat ovat suorakaiteen muotoisia sekä tulppavirtaukseen perustuvia. Ilmastusaltaat on jaettu väliseinillä neljään lohkoon. Ilmastusaltaiden pohjalla on yhteensä ilmastinlautasia, joiden kautta ilmastusilmakompressorilla tuotettu ilma johdetaan altaisiin. Ilmastusaltaiden ensimmäiset lohkot ovat hapettomia ja varustettu sekoittimilla. Ilmastusaltaiden osa lohkoista voidaan tarpeen mukaan ohjata hapellisiksi tai hapettomiksi lohkoiksi. Ilmastusaltaissa kasvavat ja elävät aerobiset mikro-organismit tarvitsevat happea ja näiden hapensaanti mahdollistetaan ilmastamalla altaan sisältöä. Vastaavasti anaerobiset mikro-organismit tarvitsevat toimiakseen hapettomat olosuhteet ja tämä saadaan aikaan sekoittamalla altaan sisältöä sekoittimilla. Forssan prosessi on nk. DN-prosessi (denitrifikaatio-nitrifikaatio). Osa ilmastusaltaissa olevasta lietteestä eli nk. ylijäämäliete poistetaan altaista ja se johdetaan esiselkeytykseen.


Väliselkeytys

Väliselkeytysaltaita on 4 kpl. Väliselkeytyksessä jätevedestä erotetaan ilmastusaltaaseen palautettava liete, ns. ”palautusliete”. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan päässä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen ruuvipumpuilla takaisin ilmastusaltaaseen. Palautusliete pumpataan takaisin ilmastusaltaaseen, jotta saadaan aikaan suuri ja mahdollisimman valikoitunut mikrobipopulaatio. Väliselkeytetty vesi jatkaa edelleen ylivuotona jälkiselkeytykseen.

Jätevesipuhdistamo

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen jätevedenpuhdistamo


Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytysaltaita on 2 kpl, halkaisija 40 m. Jälkiselkeytyksessä jätevedestä erotetaan sakeuttamoon pumpattava liete. Liete laskeutuu altaan pohjalle, josta se ohjataan pohjalaahalla altaan keskellä olevaan lietetaskuun ja sieltä edelleen pumpuilla takaisin sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen ja mädätykseen. Jälkiselkeytetty vesi jatkaa edelleen ylivuotona flotaatioon.


Flotaatio

Flotaatiossa viimeisetkin kiintoaineet ja fosfori poistetaan jätevedestä ilmastamalla dispersiovedellä, jolloin kiintoaineet nousevat altaan pintaan. Altaan pinnasta liete kaavitaan pintakaapimella ja pumpataan sakeuttamoon ja sieltä edelleen lietteen kuivaukseen ja mädätykseen. Ennen ilmastamista jäteveteen syötetään polymeeria ja saostuskemikaalia, PAX-XL100.


Purku Loimijokeen

Puhdistettu jätevesi virtaa teknisen veden altaaseen siitä edelleen vesistöön. Teknistä vettä käytetään jätevedenpuhdistamolla esimerkiksi pesuihin ja polymeerin valmistukseen.


Näytteenotto, Online-mittaukset ja automaatio

Laitoksella on automaattinen näytteenotto tulevalle, esi- ja jälkiselkeytetylle ja lähtevälle jätevedelle. Online-mittauksia laitoksella on useissa eri pisteissä ja näillä mitataan mm. pH:ta, lämpötilaa, kiintoainetta, happipitoisuuksia, virtaamia, lietteen sakeutta, johtokykyä, fosforia (liukoinen ja kokonaisfosforianalysaattori) sekä typpeä (nitraattityppianalysaattori). Laitoksen prosessi on täysin automatisoitu.


Lietteenkäsittely

Liete pumpataan sakeuttamoista kolmelle lietteenkuivauslingolle. Kuivattu liete välivarastoidaan siiloihin bioreaktoriin/mädätykseen pumppausta varten. Kuivaustuloksen parantamiseksi käytetään lingoilla polymeeria, joka edesauttaa flokkien muodostumista ja veden erottumista lietteestä. Lietteen kuiva-ainepitoisuus ennen linkoa on noin 3-5 % ja lingon jälkeen 10-14 %. Siiloista liete pumpataan reaktoriin jossa liete mädätetään ja otetaan biokaasu talteen. Biokaasua käytetään lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Mädätyksen jälkeen liete kuivataan kahdella lingolla noin 25 % kuiva-ainepitoisuuteen ja ruuvikuljettimella siirretään lavoille.  Mädätetyn lietteen jatkokäsittelystä huolehtii Forssan ympäristöurakointi.