Forssan vesihuoltoliikelaitos

Kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomion ottaen.

************************************************

UUDET LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN EHDOT SEKÄ YLEISET TOIMITUSEHDOT

Suomen Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Forssan vesihuoltoliikelaitos on lisäksi tehnyt edellä mainittuihin malleihin muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot astuvat voimaan 1.10.2018. Ne ovat nähtävänä alla:

Liittymis- ja käyttösopimusehdot 2018 

Yleiset toimitusehdot 2018

Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot eivät edellytä uusien sopimusten tekemistä, eivätkä vaadi toimenpiteitä asiakkailta. 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Jätevesiviemärin saneeraus Vapaudenkadulla, välillä Hämeentie-Torikatu

 

Viemäreiden perusparannustyö 19-21.2.2019.      Linkki työmaa-alueeseen

Forssan vesihuoltoliikelaitos saneeraa runkoviemäriverkostoaan.

Työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy.

Työ tehdään aukikaivamattomalla menetelmällä

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin
estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat sekä jätevesien pääsy ympäristöön.
Saneerauksessa käytettävällä sujutusmenetelmällä vanhaan viemäriin asennetaan
paikalla kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta.
Käytettävä sujutusputki on polyesterihartsilla kyllästetty pehmeä huopaputki, joka
asennetaan vanhan viemärin sisään veden paineella. Kun sujutusputki on asennettu
paikalleen, se kovetetaan kuumentamalla uudeksi kovaksi putkeksi.
Perusparannustyön aikana kiinteistönne vedenjakelu ja viemäröinti toimivat normaalisti.
Kiinteistöille ei aiheudu saneerauksesta mitään kustannuksia.

Sujutustyössä syntyvä haju ja höyry

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan vapautuu muovin hajua, joka voi
levitä myös työmaa-alueen ulkopuolelle. Haju syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiossa.
Polyesterihartsin lämpöreaktiosta aiheutuva haju on aistittavissa jo erittäin pieninä
pitoisuuksina.Työmaan läheisyydessä saattaa olla myös runsaasti vesihöyryä.

Pahoittelemme perusparannustyön mahdollisesti aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä
asennuskaluston aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Yhteystiedot                                                        Puhelinnumero

Aarsleff Oy,   Projektipäällikkö, Suvi Börman    0400 381 083
Aarsleff Oy,   Työnjohtaja, Pete Karjalainen      040 352 0804

Forssan vesihuoltoliikelaitos, Päivystys             0341415590

 

 

 

VESIHUOLTOTÖITÄ KAIKULAN ASUNTOALUEELLA

Vesihuoltolaitos tekee vesihuoltotöitä Kaikulan asuntoalueella, työt ovat alkaneet.

Työt saadaan valmiiksi pääosin vuoden 2018 loppuun mennessä  ja  yhdistysten osalta  keväällä 2019 pakkasista riippuen.

kartta työalueesta       kaikula

3.12.2018

LIIKENNEJÄRJESTELYT MUUTTUVAT TILAPÄISESTI KAIKULASSA: Kaikulan vesihuoltotöiden vuoksi joudumme sulkemaan läpiajon Kaikulantiellä ja Viljelyksentiellä Korko-ojantien risteyksessä työmaan edetessä. Järjestelyt kestävät kummassakin muutaman päivän maan sulatuksen ja kaivuun ajaksi, tällöin liikennemerkein ohjataan liikennettä muuta kautta.

Laitos pahoittelee ajoittain liikenteelle ja jalankululle  aiheutuvaa haittaa.

Mahdolliset tiedustelut  03-41415590

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

 

 

TAMMELAN PORTAAN KYLÄSSÄ TEHDÄÄN KELLARIMÄEN VEDENOTTAMON ENNAKKOTARKKAILUA

ASUKASTIEDOTE KAIVOJEN TARKKAILUMITTAUKSISTA

Forssan vesihuoltoliikelaitos käynnistää pohjaveden ennakkotarkkailun Kellarimäen alueella. Tarkkailussa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen 29.11.2017 hyväksymää tarkkailuohjelmaa. Tarkkailuun sisältyy pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun seuranta pohjaveden havaintoputkista ja yksityiskaivoista. Ensimmäiset tarkkailumittaukset tehdään 17.7.2018. Jatkossa mittauksia tehdään kolmen kuukauden välein. Tarkkailun toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja työstä antavat:

vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570

käyttöpäällikkö Jaana Komu, p. (03) 4141 5050

 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

VIKAILMOITUKSET

03-41415590

(Varalla 050-4117013 ainoastaan kun lankaverkko ei toimi)

[acf field=”slogan” post_id=”174″]